BoschReijck fase 2 situatie

Situatie

De woonerven zijn gelegen in een bijzonder landschap. De nu nog open zone wordt gekenmerkt door een boomrijke rand en de aanwezigheid van houtwallen. Het meest opvallend zijn de beukenlaan aan de oostzijde en gemengde houtwal (met onder andere eiken) aan de westzijde. Deze laan/houtwalstructuren worden ondersteund door kleinschaliger onderbeplanting en de aanwezigheid van greppels.

Tussen de bestaande grote houtwalstructuren zijn enkele jaren geleden nieuwe houtwalstructuren aangeplant als onderdeel van het landschapscompensatieplan. Een deel van deze structuren bevindt zich op de erven en zullen bij de bouwplanontwikkeling deels worden verwijderd. Aan de noord- en zuidzijde van de erven worden daarvoor nieuwe houtwallen geplant.

Er is bijzondere aandacht nodig voor de erfgrenzen van de erven aan de oost- en aan de westzijde. De houtwallen daar maken namelijk onderdeel uit van de uitgeefbare kavels. Voor de bewoners geldt een instandhoudingsplicht, hetgeen een specifieke overgang tussen de percelen en de openbare ruimte vereist.

Kaart ligging BoschReijck

Wonen in BoschReijck is optimaal genieten

Wil je meer weten over de kavels?
Neem dan contact op.